Veřejná osvětlení

Osvětlení ulic a silnic, přechody pro pěší, chodníky, parky, venkovní plochy průmyslových a logistický areálů.

CORSIN - Úspory vašich provozních nákladů
Zaměřujeme se hlavně na dosažení úspor energie a na snížení nákladů spojených se zajištěním provozu a údržby budov a jejich technických zařízení

Veřejné osvětlení - města a obce, průmyslové a logistické areály

veřejné osvětlení

Osvětlení ulic a silnic, přechody pro pěší, chodníky, parky, venkovní plochy průmyslových a logistický areálů.

Náklady spojené s veřejným osvětlením čerpají nemalou část prostředků z rozpočtů obcí a měst. Možnosti snižování těchto nákladů naráží hlavně na potřebu zajistit dostatečnou úroveň osvětlení ulic a tím i bezpečnost obyvatel.

Vypínání veřejného osvětlení nebo jeho částí není proto dlouhodobě přijatelným řešením

Pro oblast veřejného osvětlení nabízíme přednostně tato řešení:

  • Instalace nových svítidel - LED svítidel, xenonová svítidla
  • Instalace regulátorů osvětlení – elektronicky řízené autotransformátory

Přístup, řešení.
Ve svých projektech se firma CORSIN hledá taková řešení, která se vyznačují rychlou návratností vložených investic a význačnými úsporami spotřebované energie.

V této souvislosti je náš přístup k hledání vhodných řešení veden těmito prioritami

  • Ekonomika řešení – nejprve je posouzena možnost úpravy nebo doplnění existujícího osvětlení (bez nutnosti výměny osvětlovacích těles, rozvodů atd.). Teprve pokud takovéto řešení není možné nebo by nepřineslo přijatelné výsledky, je posuzována možnost náhrady instalovaných osvětlovacích těles jinými.
  • Koncentrace úsilí na hlavní problémy (komunikace a prostory s největší spotřebou energie pro osvětlení) Řešení vychází z konkrétních provozních podmínek

Bližší informace k používaným produktům.

Veřejné osvětlení –produkty
Dotazníky – prvotní podklady pro zpracování návrhu řešení.


Postup

Realizace projektů na úsporu nákladů na osvětlení je rozdělena do následujících kroků:

  1. Stanovení vhodných okruhů veřejného osvětlení. Stanoven seznam okruhů veřejného osvětlení , jejichž charakter a provozní podmínky vytvářejí reálný předpoklad pro dosažení zajímavých úspor.
  2. Specifikace osvětlení, změření odběrů elektřiny U vybraných okruhů osvětlení jsou podrobněji vyspecifikována stávající instalovaná světla. Spotřeba energie u stávajícího osvětlení je určena na základě spotřeby předcházejících období nebo jsou u dohodnutých světelných okruhů změřeny odběry elektřiny při plném zatížení .
  3. Předběžný návrh osazení zařízení pro úsporu energie, kalkulace úspor Na základě podkladů dle bodu 1 a 2 je pro každý z vybraných okruhů veřejného osvětlení navrženo úsporné řešení a je zpracována předběžná nabídka včetně kalkulace dosažené úspory energie
  4. Realizace vybraných řešení. Zákazník se většinou na základě podkladů zpracovaných dle bodu 3 (návrh řešení, předběžná nabídka a kalkulace návratnosti) rozhodne o tom, zda a kde chce navržená řešení instalovat.